Official letterSociety

‘Uzskatām, ka TV kanāla redakcija nav Latvijas ienaidnieks’

The official letter from Novaya Gazeta Europe to the National Electronic Mass Media Council of Latvia in relation to the situation surrounding TV Rain

Par lēmumu anulēt apraides atļauju TV programmai “TV Rain” (“Дождь”).

Pēc Putina uzsāktā prettiesiskā kara sākuma Ukrainā, Latvija ir kļuvusi par valsti, kas aizstāvēja vārda brīvību Eiropā un ļāva turpināt darbu žurnālistiem no Krievijas, kuri iestājas pret Krievijas agresiju. Mēs augstu novērtējam Latvijas valsts ieguldījumu informatīvajā pretestībā 21. gadsimta visbriesmīgākajam noziegumam. Bez Latvijas atbalsta mēs nevarētu strādāt un paust patiesību par karu Krievijas iedzīvotājiem, Latvijas krievvalodīgajiem iedzīvotājiem un pārējai pasaules sabiedrībai.

2022. gada 9. maijā Novaja Gazeta — Europe izdeva savu pirmo drukāto numuru Latvijā — divās valodās, latviešu un krievu. Mēs ļoti cienām Latvijas neatkarību, valodu un kultūru. Visa šī gada garumā esam saņēmuši atbalstu un solidaritāti no Latvijas iedzīvotājiem un mūsu kolēģiem žurnālistiem, kas pārstāv Latvijas medijus Rīgā.

Esam nobažījušies par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumu anulēt apraides atļauju TV programmai “TV Rain” (“Дождь”). Uzskatām, ka TV Rain kļūdījās, taču uzreiz atvainojās un izdarīja nepieciešamos secinājumus. Mēs daudzus gadus strādājām Krievijā kopā ar TV Rain cenzūras un pieaugošas diktatūras apstākļos, cenšoties darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai Krievija kļūtu par demokrātisku valsti, labu kaimiņu un uzticamu partneri visām kaimiņvalstīm. Tagad, 2022. gadā, Krievijā esam cietuši sakāvi, bet esam spējuši turpināt darīt savu darbu — pateicoties brīvas Latvijas atbalstam.

TV Rain ir mūsu uzticamie un pārbaudītie sabiedrotie. Uzskatām, ka TV kanāla redakcija nav Latvijas ienaidnieks. Mums un Eiropai, kā arī mums un Latvijai ir daudz vairāk kopīgu vērtību nekā iemeslu konfliktiem: mēs uzskatām, ka karš ir nepieņemams, mēs atbalstām visu Eiropas valstu neatkarību un suverenitāti, mēs aizstāvam cilvēktiesības un vārda brīvības vērtību.

Lūdzam Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes padomi izskatīt mūsu vēstuli TV Rain atbalstam.

Ar cieņu,

Kiril Martynov

Biedrības “Novaja Gazeta — Europe”

Valdes loceklis un galvenais redaktors

Rīgā, 2022. gada 7. decembrī

Изображение

To the National Electronic Mass Media Council of Latvia

After the start of Putin’s criminal war against Ukraine, Latvia has become a country that defended freedom of speech in Europe and allowed Russian reporters opposing the war to continue their work.

We deeply appreciate your country’s contribution to the information resistance against the most terrible crime of the 21st century. Without Latvia’s support, we would not have been able to work and report the truth about the war to Russians.

On 9 May, Novaya Gazeta Europe published its first print issue in Latvia in two languages: Latvian and Russian. We deeply respect Latvia’s independence, language, and culture. Throughout the year, we have received support and solidarity from Latvian citizens and our fellow reporters representing Latvian media in Riga.

We are concerned by the decision of the National Council to revoke TV Rain’s broadcasting licence. We think that TV Rain made a mistake but immediately apologised and drew the appropriate conclusions. We worked together with TV Rain for many years in Russia under censorship and growing dictatorship, trying to do everything we could to turn Russia into a democratic country, a good neighbour, and a reliable partner to all its neighbours. In 2022, we suffered a defeat but continued our work — thanks to the support of free Latvia.

TV Rain is our reliable and trusted friend. We think that the editorial office of TV Rain is not an enemy of Latvia. We and Europe, we and Latvia have many more shared values than reasons for conflict: we believe that war is unacceptable, we support independence and sovereignty of all European countries, we defend human rights and freedom of speech.

We are asking the National Council to consider our petition in support of TV Rain.

Kirill Martynov, editor-in-chief of Novaya Gazeta Europe

В Национальный совет Латвии по электронным СМИ

После начала преступной войны Путина в отношении Украины Латвия стала страной, защитившей свободу слова в Европе и позволившей российским журналистам, выступающим против агрессии, продолжить свою работу. Мы высоко ценим вклад вашей страны в информационное сопротивление самому страшному преступлению XXI века. Без поддержки Латвии мы не смогли бы работать и доносить правду о войне до россиян.

9 мая «Новая газета Европа» выпустила свой первый печатный номер в Латвии — на двух языках, латышском и русском. Мы глубоко уважаем независимость, язык и культуру Латвии. В течение всего этого года мы получали поддержку и солидарность со стороны граждан Латвии и наших коллег-журналистов, представляющих латвийские СМИ в Риге.

Мы обеспокоены решением Национального совета об отзыве лицензии у телеканала «Дождь». Мы считаем, что «Дождь» совершил ошибку, но немедленно извинился и сделал необходимые выводы. Мы много лет работали в России вместе с «Дождем» в условиях цензуры и нарастающей диктатуры, стараясь сделать все зависящее от нас, чтобы Россия была демократической страной, добрым соседом и надежным партнером для всех своих соседей. Сейчас в 2022 году мы потерпели поражение, но продолжили делать свою работу — благодаря поддержке свободной Латвии.

«Дождь» — наши надежные и проверенные друзья. Мы считаем, что редакция телеканала не является врагом Латвии. Общих ценностей у нас и Европы, у нас и Латвии, гораздо больше, чем поводов для конфликта: мы верим в то, что война недопустима, мы поддерживаем независимость и суверенитет всех стран Европы, мы защищаем права человека и ценности свободы слова.

Мы просим Национальный совет рассмотреть наше ходатайство в поддержку «Дождя».

Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа»

shareprint
Editor in chief — Kirill Martynov. Terms of use. Privacy policy.